PINT APP Downloaden 
app store APP Store / play store Play Store
Top
 

Bier en gezondheid

Bier is een natuurproduct, maar bevat wel alcohol. Het drinken van bier heeft een effect op onze gezondheid, die zowel positief als negatief kan zijn. Daarnaast kunnen deze effecten een lange of korte termijneffect hebben. Wetenschappers spreken elkaar vaak tegen als het om dit onderwerp gaat. Eén ding is echter zeker: overmatige alcoholconsumptie heeft schadelijke gevolgen.

PINT is een actief pleitbezorger van het verantwoord gebruik van alcohol en bier.

Is niet drinken beter dan matig drinken?

Recent was er veel media-aandacht voor een onderzoek uit The Lancet. Belangrijkste conclusie uit dat onderzoek: mensen die gemiddeld meer dan 1,5 glas per dag drinken lopen meer gezondheidsrisico’s dan mensen die gemiddeld 1,5 glas per dag drinken. Maar de koppen in De Volkskrant en andere media claimden iets anders: ‘Gezond drinken bestaat toch niet: ook dat ene glaasje per dag kunt u beter laten staan’. Klopt dat eigenlijk wel? Het antwoord is duidelijk: nee!

Onderzoek uit The Lancet

De belangrijkste conclusie van het artikel is dat de drempel voor het laagste risico op vroegtijdig overlijden ligt tot 100 gram alcohol per week (in Nederland komt dit overeen met 10 glazen). De onderzoekers hebben ook berekeningen gedaan naar effecten op levensverwachting. Een 40-jarige man die meer dan 112 gram alcohol per week drinkt zal gemiddeld 1,6 jaar korter leven dan wanneer hij minder dan 112 gram alcohol per week drinkt. En dus niet, zoals in het Volkskrant artikel staat beschreven, ten opzichte van niet drinken. Dat hebben de onderzoekers namelijk niet onderzocht. Voor vrouwen geldt dat wanneer zij meer dan 112 gram alcohol per week drinken zij gemiddeld 1,3 jaar korter leven ten opzichte van vrouwen die minder dan 112 gram alcohol per week drinken. Ook hier is dus geen vergelijking gemaakt met geheelonthouding, zoals het artikel in de Volkskrant wel suggereert.

Wat zegt onderzoek wel over niet-drinken?

In de afbeelding hieronder is te zien dat mensen die nooit hebben gedronken meer kans hebben om vroegtijdig te overlijden (ongeveer 20% meer dan mensen die gemiddeld anderhalf glas per dag drinken) en ook meer kans hebben op hart- en vaatziekten (ruim 30% meer dan matige drinkers, ook mensen die bijvoorbeeld gemiddeld 3 glazen per dag drinken).

Veilige ondergrens?

Er is veel discussie over wat een ‘veilige ondergrens’ zou zijn bij het drinken van alcohol. Deze onderzoekers geven aan dat het in ieder geval bij het drinken tot anderhalf glas gemiddeld per dag het risico op vroegtijdig overlijden het laagst is

Wetenschappelijke discussie

Elk goed uitgevoerd onderzoek naar de effecten van alcoholconsumptie draagt bij aan een beter beeld. Het is dan wel belangrijk dat deze onderzoeken op een juiste wijze worden geïnterpreteerd, ook door de media. Het is merkwaardig dat de Volkskrant de verkeerde conclusie trekt en dat andere media die conclusie zomaar overnemen.

STIVA is er groot voorstander van dat er een eenduidig beeld ontstaat over alle effecten van alcoholconsumptie, positief en negatief. Binnenkort start het Nationaal Preventie Akkoord, een initiatief van het nieuwe kabinet. Het zou goed zijn om ook daar te kijken hoe de wetenschappelijke discussie op een gebalanceerde manier gevoerd kan worden. (Bron : Nederlandse brouwers)

Lees bijvoorbeeld ook onderstaande reacties uit verschillende media

https://www.destandaard.be/cnt/dmf20180413_03460943

https://www.kennisinstituutbier.nl/content/tot-10-glazen-week-geen-hoger-risico-om-te-sterven-voor-mensen-die-alcohol-drinken

BIER EN DUURZAAMHEID

Consumenten vinden het belangrijk dat bier op een duurzame manier wordt gebrouwen en gedistribueerd. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het zuinig omgaan met energie en brandstof, het terugdringen van CO2-effecten en het verantwoord omgaan met de natuurlijke grondstoffen: graan, hop en water.

Via site Nederlandse brouwers:

https://youtu.be/kbUhhVARIbs

Duurzaamheid en ketenbeheer

Nederlands bier: duurzame productie van een natuurproduct

De biersector is van oudsher onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Voor het brouwen van bier, een natuurproduct van water, brouwgerst, hop en gist zijn onze leden afhankelijk van een gezonde agrarische sector en schoon water.

Om de beschikbaarheid en de kwaliteit van deze grondstoffen te borgen, zetten brouwers zich in om de bierketen op een positieve manier te beïnvloeden. Zij doen dit bijvoorbeeld door duurzaam beheer van waterstromen en verduurzaming van gerstteelt. Maar ook op het gebied van hernieuwbare energie, hervulbare verpakkingen en hoogwaardig hergebruik van reststromen lopen brouwers voorop. Het sluiten van kringlopen is voor brouwers een tweede natuur en hiermee levert de brouwsector een positieve bijdrage aan de totstandkoming van de circulaire economie waar op dit moment zowel nationaal als internationaal naar gestreefd wordt.

Impact voor een groot gedeelte in de keten

In 2012 is er een analyse gemaakt van de hele bierketen. Uit dit onderzoek blijkt dat de milieu-impact van bier voor meer dan 50 procent buiten de productielocatie ligt. Dit heeft tot gevolg gehad dat bij het opstellen van duurzame sectordoelen, naast prestaties op het brouwerijterrein zelf, vooral is gekeken naar prestaties op andere plaatsen in de keten. Hierbij moet gedacht worden aan doelstellingen m.b.t transport, verpakkingen en landbouw.

Geen reacties

Het reactieformulier is op dit moment gesloten.